REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO SZEGED.PL

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady i warunki:
  1. składania i realizacji Zamówień w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem: sklep.szeged.pl;
  2. świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w tym w szczególności tworzenia i korzystania z Konta utworzonego w Sklepie Internetowym.
 2. Regulamin niniejszy został sporządzony przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287);
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344); 
  4. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119).

§ 2.  Definicje

 1. Następującym sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenia:
  1. Alkohole – szczególny rodzaj Artykułów, prezentowanych w Sklepie Internetowym w kategorii Wino, które mogą być zamawiane przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu Internetowego, przy czym w stosunku do tego rodzaju Artykułów przewidziane są dodatkowe uregulowania zawarte w § 12 Regulaminu. Zamawiający, w którego Zamówieniu znajdują się Alkohole, zobowiązuje się do odbioru tych Artykułów na zasadach opisanych w § 12 Regulaminu;
  2. Artykuł – rzecz ruchoma z asortymentu Sprzedawcy prezentowanego w Sklepie Internetowym, która może stać się przedmiotem Zamówienia;
  3. Cena – cena Artykułu brutto, podana w Sklepie Internetowym obok informacji o Artykule. Cena wyrażona jest w złotych i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT);
  4. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Artykułów, w szczególności:

 1. firmę kurierską;
 2. operatora skrytek pocztowych (paczkomatów).

 1. Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego, udostępniana po dokonaniu Rejestracji w Sklepie Internetowym, za pomocą której Zamawiający składa Zamówienia i/lub korzysta z innych funkcji Sklepu Internetowego opisanych w Regulaminie;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą, w tym zawierająca Umowę, które to czynności nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 3. Koszty Dostawy – opłata za dostarczenie zamówionego Artykułu lub Artykułów na adres wskazany przez Zamawiającego, należna i pobierana przez Sprzedawcę zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Sklepu Internetowego. Koszty Dostawy są wyrażone w złotych i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT);
 4. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Zamawiający wybiera Artykuł lub Artykuły będące przedmiotem Zamówienia oraz określa jego/ich parametry, takie jak ilość (liczba) Artykułu lub Artykułów oraz – w zależności od dostępnych opcji: sposób realizacji Zamówienia i forma Płatności;
 5. Płatność – czynność polegająca na zapłacie wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Artykułów objętych Zamówieniem oraz Kosztu Dostawy, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów i zniżek;
 6. Rejestracja – zespół czynności polegających na podaniu danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do utworzenia przez Użytkownika Konta w Sklepie Internetowym, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie;
 7. Sklep Internetowy –prowadzony przez Sprzedawcę, a znajdujący się pod adresem sklep.szeged.pl serwis zakupowy, jak również usługa świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na udostępnieniu funkcjonalności umożliwiających zawieranie Umów na odległość; 
 8. Sprzedawca – László Mészáros, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: “LÁSZLÓ MÉSZÁROS ASKAR”, ul. Golfowa 38/2, 41-907 Bytom, NIP: 6452558577, REGON: 381708560;
 9. Strony – Zamawiający i Sprzedawca;
 10. Umowa – umowa sprzedaży Artykułów zawierana przez Strony zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie;
 11. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (w tym Konsument), bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i w jej wyniku uzyskała możliwość korzystania Konta oraz składania Zamówień w Sklepie Internetowym;
 12. Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie i nabywa Artykuł w Sklepie Internetowym;
 13. Zamówienie – zamówienie obejmujące Artykuł lub Artykuły będące przedmiotem Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonywanym na stronach Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu Koszyka, wraz z wyborem – w zależności od dostępnych wariantów –  sposobu realizacji Zamówienia oraz formy Płatności.

§ 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usługi Konta oraz sprzedaż Artykułów w Sklepie Internetowym odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 2. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną obejmują:
  1. Rejestrację, dokonywaną zgodnie z § 4 Regulaminu, w wyniku której następuje utworzenie Konta;
  2. korzystanie z funkcjonalności Konta określonych w § 5 Regulaminu.
 3. Przeglądanie stron Sklepu Internetowego, w tym zapoznawanie się z asortymentem, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta, z tym jednakże zastrzeżeniem, że informacje odnoszące się do napojów alkoholowych są dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich, po potwierdzeniu wieku.
 4. Usługi określone ust. 2 pkt 2) są dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji, po zalogowaniu się przez nich do Konta.
 5. Rejestracja i usługi, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, są świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie.
 6. W ramach korzystania z usług, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, niedozwolone jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym:
  1. informacji i danych, stwarzających ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności funkcjonowania Sklepu Internetowego lub infrastruktury informatycznej, o którą jest oparty;
  2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej Sprzedawcy lub osób trzecich;
  3. innych informacji lub danych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, Konta i opisanych w niniejszym Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną, wymagany jest komputer osobisty lub urządzenie mobilne z zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet. Ponadto do prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego i Konta wymagane jest:
  1. włączenie obsługi plików cookie;
  2. włączenie obsługi tzw. „wyskakujących okien” (pop-up).
 8. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik musi założyć Konto, posiadać adres e-mail oraz aktywny numer telefonu, korzystający z polskich zasobów numeracji (+48).
 9. Przed rozpoczęciem korzystania z Konta, w tym przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności, dostępnymi na stronach Sklepu Internetowego. 
 10. Niedozwolone jest korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 4. Rejestracja

 1. Rejestracja jest bezpłatna.
 2. Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną. Rejestracja jest niezbędna do korzystania z funkcjonalności Konta i do złożenia Zamówienia.
 3. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację, wyrażoną poprzez naciśnięcie przycisku „Akceptuję” (lub równoważnego).
 4. W formularzu rejestracyjnym osoba dokonująca Rejestracji podaje swoje dane, niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem, założenia i utrzymania Konta oraz świadczenia związanych z tym Kontem usług. W formularzu rejestracyjnym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, są wyraźnie oznaczone.
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu przez osobę dokonującą Rejestracji formularza rejestracyjnego za pomocą przycisku „Akceptuję” (lub równoważnego), Sprzedawca przesyła na podany w formularzu adres e-mail link aktywacyjny Konta. Kliknięcie w link aktywacyjny jest niezbędne do ukończenia Rejestracji i korzystania z Konta.
 6. Dokonując Rejestracji i składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Użytkownik:
  1. wyraża zgodę, aby wymagane przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta informacje, dotyczące Umów zawieranych w ramach Sklepu Internetowego, jak również potwierdzenia zawarcia takich Umów, były mu przesyłane drogą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do jego Konta;
  2. wyraża zgodę na otrzymywanie dowodów zakupu, dotyczących Umów zawieranych w ramach Sklepu Internetowego, w postaci faktur elektronicznych przesyłanych drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do jego Konta, jak również akceptuje otrzymywanie w powyższy sposób faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur w postaci elektronicznej.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych aktualnych i zgodnych z prawdą. W razie zmiany danych Użytkownika lub stwierdzenia przez Użytkownika, że są one niezgodne z prawdą, Użytkownik zobowiązany jest dokonać ich niezwłocznej aktualizacji. 

§ 5. Konto

 1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  1. składanie Zamówień w Sklepie Internetowym;
  2. wprowadzanie, modyfikowanie lub usuwanie swoich danych, w tym adresów dostawy oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury lub innych dowodów księgowych;
  3. przeglądanie historii złożonych w Sklepie Internetowym Zamówień;
  4. wyrażanie i wycofywanie zgód marketingowych.
 2. Identyfikacja Użytkownika w ramach Konta następuje za pośrednictwem adresu e-mail, który zamiennie z nazwą użytkownika stanowi zarazem login. Login i hasło do Konta mają charakter poufny. 
 3. Użytkownik nie powinien udostępniać swojego Konta osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przez siebie domowników lub pracowników, którzy dokonywać będą określonych czynności, w tym składać Zamówienia, w imieniu Zamawiającego.
 4. Sprzedawca prowadzi Konto dla Użytkownika przez czas nieoznaczony.
 5. Bez uszczerbku dla prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 10 Regulaminu, a wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego Konta bez konieczności podawania powodu rezygnacji i zakończyć w tym zakresie świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą  elektroniczną. W celu rezygnacji z prowadzenia Konta Użytkownik winien:
  1. zalogować się do Konta i nacisnąć przycisk „Usuń konto” (lub równoważny), a następnie potwierdzić swoją dyspozycję, lub
  2. skierować do Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta, które stanowić będzie wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta, na adres e-mail: kontakt@szeged.pl.
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta, jak również jej zaprzestanie jej świadczenia w inny sposób, nie wpływa na Umowy dotyczące Artykułów zawarte przez Zamawiającego ze Sprzedawcą przed ustaniem tej umowy. Zamawiającemu będącemu Konsumentem lub osobą, o której mowa § 10 ust. 10 Regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od takich Umów na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.
 7. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta, Konto zostanie usunięte z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy niezwłocznie, w każdym przypadku jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania usunięcia Konta.
 8. W przypadku wątpliwości odnośnie tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia do tej osoby z prośbą o weryfikację tożsamości. 
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny w rozumieniu niniejszego ustępu będą uważane w szczególności:
  1. korzystanie przez Użytkownika Konta w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, lub też prawa osób trzecich, a także postanowienia Regulaminu;
  2. niekorzystanie z Konta przez Użytkownika przez okres co najmniej 3 lat liczony od ostatniego logowania się tego Użytkownika do jego Konta lub od ostatniej transakcji dokonanej w Sklepie Internetowym, w zależności od tego, które zdarzenie jest późniejsze.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym, to jest bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:
  1. powtarzających się naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, pomimo skierowania do niego przez Sprzedawcę ostrzeżenia, zawierającego uprzedzenie go o możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym, w razie dopuszczenia się kolejnego naruszenia;
  2. rażącego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, polegającego w szczególności, lecz nie wyłącznie, na dopuszczeniu się przez tego Użytkownika w ramach korzystania z Konta czynu niedozwolonego, na szkodę Sprzedawcy,
  3. powzięcie przez Sprzedawcę wiarygodnych informacji, że Użytkownik nie spełnia warunków uprawniających go do Rejestracji i posiadania Konta, określonych w Regulaminie, w szczególności nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.
 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 lub 10 powyżej, Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta, przesyłając je Użytkownikowi na adres e-mail przypisany do jego Konta. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2) Konto zostanie usunięte z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy po upływie 14 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wypowiedzenia, chyba że Użytkownik zaloguje się w okresie wypowiedzenia do swojego Konta. W takim wypadku wypowiedzenie uważa się za bezskuteczne.
 12. Usunięcie Konta następuje nieodpłatnie i nie wyłącza uprawnień Zamawiającego związanych z Umową (Umowami), w tym z tytułu rękojmi za wady Artykułów zakupionych przez Zamawiającego od Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca ma prawo odmówić powtórnej Rejestracji Użytkownikowi, któremu wypowiedział umowę o świadczenie usługi Konta z przyczyn, o których mowa w ust. 9 pkt 1) lub ust. 10 powyżej.

§ 6. Artykuły z asortymentu Sklepu Internetowego

 1. Informacje o Artykułach, takie jak zdjęcie, opis, a – w określonych przypadkach – także skład, dostępne są na stronach Sklepu Internetowego, przy poszczególnych Artykułach.
 2. Zdjęcia i opisy zamieszczane na stronach Sklepu Internetowego służą prezentacji Artykułów i są dostarczane przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą bezpośrednio od Sprzedawcy.
 3. Wszystkie Artykuły z asortymentu Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym prawem wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7. Zawarcie Umowy w Sklepie Internetowym

 1. Zamawiający składa Zamówienie za pomocą Koszyka.
 2. Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie dla Zamawiających posiadających Konto, po uprzednim zalogowaniu się do tego Konta. 
 3. W Sklepie Internetowym dostępne są Artykuły, których cena zależna jest od ich wagi. Niektóre z tych Artykułów mogą być tzw. „Artykułami o zmiennej wadze”, a więc Artykułami, których poszczególne sztuki charakteryzują się zmienną masą, podaną na etykiecie lub opakowaniu danej sztuki takiego Artykułu. W związku z powyższym:
  1. ostateczna Cena takiego Artykułu jest uzależniona od jego faktycznej masy;
  2. ostateczna masa, a w związku z tym ostateczna Cena takiego Artykułu, może odbiegać od masy i Ceny podanej w Zamówieniu, o maksymalnie 20%, przy czym Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby różnica w ostatecznej masie i Cenie  takiego Artykułu była jak najmniejsza;
  3. ostateczna masa oraz Cena danego Artykułu podane są:
   1. w wiadomości e-mail dotyczącej Zamówienia;
   2. na etykiecie lub na opakowaniu danego Artykułu oraz
   3. na dowodzie zakupu,

i mogą być sprawdzone przez Zamawiającego zwłaszcza przy odbiorze Artykułu;

 1. w przypadku, gdy zapłata za taki Artykuł nastąpiła z góry, Zamawiający jest – w zależności od tego, czy ostateczna masa oraz Cena takiego Artykułu jest większa albo mniejsza od tej podanej przy opisie Artykułu w Zamówieniu oraz czy wpłynie to na łączną wartość Zamówienia – zobowiązany do dopłaty na rzecz Sprzedawcy albo uprawniony do otrzymania zwrotu nadpłaty od Sprzedawcy. Dopłata i zwrot nadpłaty następują zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.

 1. W czasie składania Zamówienia za pomocą Koszyka, Zamawiający powinien dokonać wyboru Artykułu lub Artykułów i ich ilości (liczby), jak również sposobu realizacji Zamówienia oraz formy płatności spośród dostępnych opcji.
 2. W przypadku Zamówienia z dostawą, do Ceny doliczane są Koszty Dostawy, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronach Sklepu Internetowego i wskazanymi w Koszyku.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Zamawiający wybiera właściwy przycisk na formularzu zamówienia, zawierający informację, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty (lub równoważną). W ten sposób Zamawiający akceptuje także wybrane przez siebie Artykuły zgodnie z ich opisem, ilością (liczbą) oraz Ceną, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 powyżej, Kosztami Dostawy i wyraża wolę dokonania zakupu zgodnie z Regulaminem.
 4. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą naciśnięcia przycisku zawierającego informację o złożeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty (lub równoważnego). 
 5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia i zawarcie Umowy przesyłając potwierdzenie Zamówienia na adres e-mail Zamawiającego, przypisany do jego Konta. Wiadomość taka zawiera również informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 6. Po ustaleniu rzeczywistej wagi (masy) i Ceny Artykułów o zmiennej wadze, Sprzedawca przesyła na adres e-mail Zamawiającego informację o rzeczywistej wadze (masie) i ostatecznej Cenie takich Artykułów. 
 7. Jeżeli w toku realizacji Zamówienia okaże się, że nie może ono zostać zrealizowane przez Sprzedawcę zgodnie z jego treścią (w szczególności z powodu braku zamówionego Artykułu w magazynie lub braku wystarczającej ilości (liczby) tego Artykułu), Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, przesyłając mu wiadomość na adres e-mail przypisany do jego Konta. 
 8. W wypadku opisanym w ust. 10, Sprzedawca może zaproponować Zamawiającemu rezygnację przez Zamawiającego z Artykułu niedostępnego (odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy w zakresie Artykułu niedostępnego, za zwrotem przez Sprzedawcę Ceny tego Artykułu, jeśli została już ona uiszczona), lub też inne rozwiązanie, w szczególności zmianę, za zgodą Zamawiającego, terminu realizacji Zamówienia.
 9. Rezygnacja z Artykułu niedostępnego lub zgoda Zamawiającego na inną modyfikację Zamówienia są dobrowolne. Zamawiający, który nie zgadza się na propozycję Sprzedawcy, może odstąpić od Umowy w całości lub w części, domagać się jej wykonania zgodnie ze złożonym przez siebie Zamówieniem lub skorzystać z innych uprawnień, przysługujących mu wobec Sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli Zamawiający nie zrezygnował z Artykułu niedostępnego każda ze Stron może odstąpić od Umowy w zakresie niezrealizowanej części Zamówienia (umowne prawo odstąpienia od Umowy). Powyższe uprawnienie może być wykonane w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamówienie zgodnie z jego treścią miało być zrealizowane, to jest dostarczone na adres Zamawiającego lub do skrytki pocztowej. W celu wykonania prawa odstąpienia wystarczające jest złożenie drugiej Stronie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, na adres e-mail, lub w formie pisemnej. Jeżeli zapłata za Artykuł, w stosunku do którego wykonano prawo do odstąpienia, już nastąpiła, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu Ceny tego Artykułu. Zwrot następuje na rachunek, z którego dokonano Płatności.
 11. Ustalona w Umowie Cena Artykułów zamówionych w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, jest wiążąca, nie ulega zmianie i nie zawiera Kosztów Dostawy.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści Umowy następuje poprzez przesłanie Zamawiającemu potwierdzenia zawarcia Umowy w wiadomości e-mail, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, a ponadto jest udokumentowane na dowodzie zakupu wydawanym Zamawiającemu oraz w dostępnych dla Zamawiającego danych (historii Zamówień) zapisanych na jego Koncie.

§ 8. Płatności

 1. Płatność za Zamówienie może nastąpić – według wyboru Zamawiającego i dostępnych opcji – podczas składania Zamówienia (Płatność z góry) albo przy odbiorze Zamówienia (u Dostawcy), przy czym:
  1. w przypadku Płatności z góry, Zamawiający dokonuje Płatności online – według swojego wyboru: kartą płatniczą, BLIK-iem, przelewem zwykłym lub płatnością elektroniczną, dokonywaną za pośrednictwem systemu płatności internetowych obsługiwanego przez dostawcę usług płatniczych, z którym Sprzedawca współpracuje. W celu dokonania Płatności, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego, prowadzonego przez dostawcę usług płatniczych;
  2. w przypadku Płatności przy odbiorze u Dostawcy, zapłata następuje gotówką, kartą płatniczą lub BLIK-iem (za pomocą terminalu obsługującego usługę BLIK).
 2. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał Płatność z góry, Płatność taka powinna być dokonana bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał opcję zapłaty przy odbiorze Zamówienia, Płatność powinna być dokonana w momencie odbioru.
 3. W przypadku, gdy na skutek zmodyfikowania Zamówienia lub nabycia przez Zamawiającego Artykułu o zmiennej wadze łączna wartość Zamówienia ulegnie zwiększeniu, Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia dopłaty na rzecz Sprzedawcy (w przypadku Płatności z góry) lub będzie zobowiązany do dokonania przy odbiorze zwiększonej Płatności za Zamówienie (jeśli Płatność następuje przy odbiorze). Dopłata następuje zgodnie z informacjami zawartymi w wiadomości e-mail od Sprzedawcy, dotyczącej zwiększenia wartości Zamówienia.
 4. W przypadku, gdy wskutek zmiany Zamówienia lub zakupu Artykułu o zmiennej wadze łączna cena Zamówienia ulegnie zmniejszeniu, a Płatności dokonano z góry, Sprzedawca niezwłocznie dokona na rzecz Zamawiającego zwrotu nadpłaconej kwoty pieniężnej na rachunek, z którego dokonano Płatności.

§ 9. Realizacja Zamówień, odbiór i dostawa Artykułów

 1. Zamawiający może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.  
 2. Zamówione Artykuły są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 3. Czas realizacji Zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na przygotowanie wysyłki Artykułów, powiększony o czas potrzebny na ich dostawę. 
 4. Z uwzględnieniem ust. 3 Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego informację o liczbie dni, potrzebnych do realizacji Zamówienia.
 5. Czas dostawy zależy od Dostawcy, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.
 6. Zamówione Artykuły są dostarczane do Zamawiającego, za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru skrytki pocztowej jako formy dostawy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Zamawiającego w momencie składania Zamówienia.
 7. Podczas odbierania Artykułu dostarczonego na adres wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba powinien w obecności Dostawcy sprawdzić, czy Artykuł nie posiada uszkodzeń mechanicznych oraz czy jest zgodny ze złożonym Zamówieniem. 

§ 10. Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu będącemu Konsumentem, jak również Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 10 poniżej, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poprzez Sklep Internetowy w terminie 14 dni. Termin do wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy biegnie:
  1. w przypadku Umowy sprzedaży Artykułu – od dnia, w którym Zamawiający lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik), weszła w posiadanie Artykułu;
  2. w przypadku Umowy sprzedaży obejmującej wiele Artykułów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Zamawiający lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik), weszła w posiadanie ostatniego Artykułu, partii lub części;
  3. w przypadku Umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Artykułów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Artykułów;
  4. w przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Zamawiającemu w szczególności odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Artykuł ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Artykuł dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są Artykuły, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
 3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wyrażającego jego wolę, wysyłając stosowne oświadczenie:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@szeged.pl ,lub
  2. w formie pisemnej na adres: Tarnowskie Góry ul. Pyskowicka 15, 42-612 
  3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest na stronach Sklepu Internetowego. Wzór formularza doręczany jest również Zamawiającemu na adres e-mail przypisany do Konta, w wiadomości stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednakże obowiązkowe.
 4. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia   od Umowy przed upływem terminu do tego odstąpienia.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Zamawiającego Płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia Artykułu innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że wyrazi on jednoznaczną zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 6. Po wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Artykułów. Artykuły należy dostarczyć lub odesłać na adres Tarnowskie Góry ul. Pyskowicka 15, 42-612 – niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Artykuł przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Artykułu. 
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Artykułów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Artykułu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Artykułu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Zamawiającego będącego Konsumentem lub osobą, o której mowa w ust. 10 poniżej, o prawie odstąpienia od umowy.
 9. Postanowienia niniejszego § 10 Regulaminu, dotyczące prawa odstąpienia od umowy, stosuje się również do Zamawiającego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym § 10 Regulaminu, przysługuje wyłącznie Zamawiającym będącym Konsumentami lub osobami, o których mowa w ust. 10 powyżej.

§ 11. Reklamacje i spory

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu Artykułu bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego Artykułu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Artykułów, Umowy, Konta, jak również dotyczące dostawy mogą być zgłaszane (według wyboru osoby, która składa reklamację):
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@szeged.pl, lub
  2. w formie pisemnej, na adres Tarnowskie Góry ul. Pyskowicka 15, 42-612.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby ją wnoszącej (imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub e-mail, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania w związku z wnoszoną reklamacją. 
 5. Oryginał lub kopia dowodu zakupu może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej skutecznego złożenia.
 6. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedź na reklamację jest udzielana przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo drogą elektroniczną,  na adres e-mail, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 8. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Artykułów są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 5612 § 1 Kodeksu cywilnego (zwrotu Artykułu w razie wykonania uprawnienia do odstąpienia od Umowy i wymiany Artykułu na wolny od wad), wadliwy Artykuł powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy na adres Tarnowskie Góry ul. Pyskowicka 15, 42-612. 
 9. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem lub osobą, o której mowa w § 10 ust. 10 Regulaminu, na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Artykułu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 10. Zamawiający będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc przy załatwianiu reklamacji do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 11. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR ― Online Dispute Resolution) powołana przez Komisję Europejską, która stanowi ona punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór dotyczący towarów lub usług nabytych przez Internet.
 12. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Artykuł udzielona.
 13. Jeśli na dany Artykuł została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z tej gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie), są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym.
 14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani w żaden innych sposób nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego, wynikające z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 15. Zamawiający, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronach Sklepu Internetowego. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednakże obowiązkowe.

§ 12. Alkohole

 1. Oferta sprzedaży Alkoholi przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat (pełnoletnich).
 2. Zamawiający kompletuje Zamówienie za pomocą Koszyka. Po wybraniu właściwego przycisku, zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, Zamawiający dokonuje rezerwacji Alkoholi w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy prowadzonym pod adresem: Tarnowskie Góry ul. Pyskowicka 15 
 3. Złożenie przez Zamawiającego Zamówienia, którego częścią są Alkohole jest równoznaczne z oświadczeniem Zamawiającego, że:

 1. nie dokonuje zakupu napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży,
 2. nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.

 1. Sprzedawca przygotowuje do odbioru Zamówienie, którego częścią są Alkohole wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia. 
 2. Zawarcie umowy sprzedaży na podstawie Zamówienia, którego częścią są Alkohole następuje w sklepie stacjonarnym, o którym mowa w ust. 2. 
 3. Sprzedawca udostępnia Zamawiającemu następujące sposoby wydania Zamówienia, którego częścią są Alkohole:

 1. odbiór osobisty,
 2. odbiór przez pełnomocnika,
 3. wydanie pełnomocnikowi, którym jest współpracująca ze Sprzedawcą firma kurierska. Wzór upoważnienia do odbioru alkoholu przez Pełnomocnika należy pobrać i uzupełnić. Wzór do pobrania: upoważnienie do odbioru alkoholu

 1. Wskazując w formularzu Zamówienia firmę kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, Zamawiający ustanawia Pełnomocnika, którym jest wybrana firma kurierska i upoważnia Sprzedawcę do wydania Alkoholi temu pełnomocnikowi. Dokonując tego wyboru, Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi dostawy, obowiązującym w firmie kurierskiej.
 2. W przypadku gdy zachodzą przesłanki z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (do odbioru Zamówienia, którego częścią są Alkohole, zgłosiła się osoba niepełnoletnia lub nietrzeźwa) Sprzedawca odmawia wydania tej osobie Artykułów i anuluje Zamówienie w tej części, za zwrotem Płatności ze tę część Zamówienia, jeżeli została ona już dokonana. 
 3. W przypadku dokonania odbioru Zamówienia, którego częścią są Alkohole przez pełnomocnika, będącego firma kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, Zamawiający będący Konsumentem, ma prawo do rezygnacji z zakupu, do momentu wydania Alkoholi firmie kurierskiej. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji, Zamawiający powinien się skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie o rezygnacji zostanie skutecznie złożone, tylko jeżeli dotrze do Sprzedawcy przed wydaniem Alkoholi pełnomocnikowi.
 4.  W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, w odniesieniu do Zamówień, którego częścią są Alkohole, § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiających będących Konsumentami, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności co do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy przez Sprzedającego i skutków ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą może być w szczególności:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkuje koniecznością jego dostosowania do stanu prawnego, powstałego w związku z taką zmianą przepisów;
  2. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ administracji publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do treści takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
  3. rozszerzenie asortymentu Artykułów o produkty podlegające szczególnym regulacjom prawnym, wymagającym uwzględnienia ich w Regulaminie;
  4. dodanie nowych kanałów sprzedaży online, prowadzonej przez Sklep Internetowy (takich jak np. aplikacja mobilna);
  5. wprowadzenie w Sklepie Internetowym działań promocyjnych lub wspierających sprzedaż, skutkujących koniecznością dostosowania do nich Regulaminu;
  6. usunięcie ewentualnych omyłek, błędów, niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  7. zmiana w zakresie procedury Rejestracji, zawierania Umowy bądź procesu składania, modyfikowania lub anulowania Zamówień;
  8. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  9. zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego lub Konta, skutkująca koniecznością dostosowania Regulaminu do takiej zmiany;
  10. zmiana w zakresie nazw, adresów, linków (łączy) lub danych teleadresowych i numerów identyfikacyjnych, wskazanych w treści Regulaminu;
  11. konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa określonych w Regulaminie;
  12. usprawnienie obsługi Użytkowników;
  13. zmiana w zakresie oferowanych metod (opcji) realizacji Zamówień lub form  Płatności.
 4. Zmiana Regulaminu jest dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość (ex nunc), tj. wobec Zamówień składanych począwszy od dnia związania Użytkownika Regulaminem w jego zmienionym brzmieniu. Sprzedawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni poprzez przesłanie do nich wiadomości e-mail, na adres przypisany do Konta, z informacją o zmianie Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie również opublikowana na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi Konta (nie zrezygnuje z Konta) przed terminem wejścia zmiany Regulaminu w życie. Sprzedawca może również umożliwić Użytkownikowi przed terminem wejścia w życie zmiany Regulaminu zaakceptowanie zmienionego Regulaminu – w takim wypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika od momentu wyrażenia przez niego zgody na związanie zmienionym Regulaminem. 
 6. Do Zamówień składanych od momentu wejścia w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia zmienionego Regulamin.
 7. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu, powinien wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta. 
 8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://sklep.szeged.pl/regulamin/.
 9. Regulamin podlega prawu polskiemu.3